បញ្ជី 2

គម្រោង

Yibin Longcheng ប្រភពទឹកអន្តរជាតិ

រូបភាព 9
រូបភាព 26

Fountain ជាន់ត្រូវបានដំឡើងនៅក្រោមដីជាមួយនឹងផ្ទៃដីធម្មតា ប្រភេទដែលអាចអនុវត្តបាននៃ fountain ជាន់អាចជាទាំងតន្ត្រី និងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី ហើយត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងទីសាធារណៈ សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន មជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញ អគារការិយាល័យ។ល។