បញ្ជី 2

គម្រោង

ប្រភពទឹកសហគមន៍ Yuntianhua

Longxin Fountain Yutianhua Community Water Fountain គឺជាផ្នែកមួយនៃធាតុដ៏រស់រវើក និងបំផុសគំនិតបំផុត។ការប្រាថ្នាចង់បានធម្មជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងទំនើបកម្ម។ការត្រលប់ទៅរកភាពសាមញ្ញ និងការឱបក្រសោបធម្មជាតិបានក្លាយជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាច្រើន។Garden Fountain កើតឡើងដើម្បីជាការពេញចិត្តនៃបំណងប្រាថ្នានេះ។វាក្លាយជាចំណងផ្លូវអារម្មណ៍ដែលមនុស្សងាយមានជាមួយធម្មជាតិ។ទឹកនាំវិញ្ញាណនៃធម្មជាតិមកផ្ទះរបស់យើង ខណៈពេលដែលវាក្លាយជាសិល្បៈនៃជីវិតរបស់យើង។

រូបភាព 21