បញ្ជី 2

គម្រោង

ប្រភពទឹក Tongren Square នៅ Shizong

រូបភាព 33
រូបភាព 32

ប្រភពទឹក Tongren Square នៅក្នុង Shizong ស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Yunnan ដែលជាប្រភពតន្ត្រីរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនូវទឹកបាញ់ជាមួយនឹងតន្ត្រី ដែលអាចបង្ហាញនូវស្មារតីតន្ត្រីយ៉ាងពេញលេញដោយលក្ខណៈពិសេសទឹកដ៏អស្ចារ្យ និងពន្លឺចម្រុះពណ៌។

រូបភាព 34