បញ្ជី 2

គម្រោង

ប្រភពទឹក Tongren នៅស្រុក Jinjiang

រូបភាព 35
រូបភាព 36

ប្រភពទឹក Tongren Square នៅក្នុងស្រុក Jinjiang ស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Guizhou ។វាហាក់ដូចជាទឹកកំពុងរាំតាមចង្វាក់ និងចង្វាក់ភ្លេង។ដូច្នេះ​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ផង​ដែរ​ថា​ជា​ប្រភព​របាំ​។